Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Nauczyciele

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

 

 

Oferujemy:

• konsultacje indywidualne, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych na terenie Poradni - każdy ostatni wtorek miesiaca, w godz. 17.00-19.00; lub na terenie placówek - wymagane wówczas zgłoszenie szkoły


• zajęcia i warsztaty tematyczne dla nauczycieli

• spotkania szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem

• sieci współpracy i samokształcenia oraz grupy wsparcia

• obserwacje na terenie szkół i przedszkoli

• wsparcie zespołów nauczycieli ds. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w tworzeniu IPET, w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z zapotrzebowaniem placówek.


Oferta na rok szkolny 2019/2020

 

W każdy ostatni wtorek, w godz. 17.00-19.00 miesiąca zapraszamy nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek na konsultacje z pracownikami merytorycznymi Poradni - nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

 

 

 Pierwsze kroki z autyzmem. Co dalej po diagnozie...

 

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

 

celem pracy sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, sopstrzeżeniami, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się poprzez m. in. korzystanie z pomocy ekspertów; uczymy się wzajemnie tego co ma dla nas znaczenie, wspólnie ustalamy cele i metody działań

 

Sieć pedagogów i psychologów szkolnych

 

 

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia "Warsztat terapeuty i specjalisty pracującego z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu. Metody, techniki i narzedzia do pracy" 

 

oferta kierowana jest do specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i nauczycieli współorganizujacych kształcenia specjalne dla dzieci ze spektrum autyzmu; planujemy spotkania o charakterze superwizyjno-konsultacyjnym; zapraszamy osoby znające specyfikę funkcjonowania dzieci, chętne do dzielenia się własnym doświadczeniem

 

pierwsze spotkanie odbędzie się 29 października 2019r., w Poradni - II piętro, w godz. 16.30-18.30

 

zgłoszenia do 21.10.2019r.

 

Cele pracy sieci:

- nawiązanie współpracy pomiedzy specjalistami

- wymiana doświadczeń

- wzbogacanie warsztatu pracy

- rozwiązywanie problemów dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

 

prowadzący sieć: mgr Justyna Michałowska, psycholog/mgr Aleksandra Ruducha, pedagog 

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia "Zaburzenia językowe"

 

dla logopedów i nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

na I spotkanie w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy 30.09.2019r. o godz. 17.00

 

koordynator sieci: mgr Justyna Mikołajczak i mgr Aniela Ambrożewicz

 

spotkania sieci odbywają się na terenie Poradni, pietro II

 

 

Warsztaty dla nauczycieli

 

 Higiena głosu

warsztaty obejmują:

- proces powstawania głosu i zasad warunkujących komunikację

- ćwiczenia poprawiajace sprawność narządów mowy, funkcji oddechowych, rozluźnienie napięcia mięśniowego

- podstawowe zasady profilaktyki ochrony i higieny głosu

 

czas trwania - ok. 3 godz.

prowadzący mgr Alicja Mazurczak, logopeda/pedagog

termin: 15.01.2020r., godz. 16.30, wymagane wcześniejsze zgłoszenie nauczyciela - do 07.01.2020r.

spotkanie na terenie Poradni

 

 

  Profilaktyka logopedyczna - pokazowe zajęcia z dziećmi na terenie placówek

zajecia odbywaja się na terenie przedszkoli, czas trwania ok. 1 godz., z udziałem wychowawcy grupy

Zajęcia skierowane są do nauczycieli rozpoczynających pracę z dziećmi, bądź chcącymi poszerzyć swój warsztat pracy. Przedstawione zostaną zabawy z dziećmi do wykorzystania w codziennej pracy, a jednocześnie wspomagające pracę nauczyciela oraz logopedy. Wśród zabaw zaprezentowane będą grupowe ćwiczenia usprawniające narządy mowy i rozwijajace funkcje słuchowe u dzieci.

prowadzący mgr A. Mazurczak, pedagog/logopeda

wymagane zgłoszenie placówki - zakładka Druki

 

 

 

Jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne i rozwojowe u dzieci i uczniów i planować pomoc psychologiczno-pedagogiczną - warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

termin: 13.11.2019r., godz. 16.30; zgłoszenia do końca X.2019r.

czas trwania ok 2 godz., wymagane zgłoszenie nauczyciela

prowadzący: mgr J. Michałowska - psycholog

Rozponawanie indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i uczniów stanowi priorytetowe zadanie współczesnej szkoły i przedszkola, a obowiązkiem każdego nauczyciela jest indywidualizacja pracy na zajęciach edukacyjnych - dostosowana odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu określenia ich możliwości i potencjału rozwojowego oraz wykorzystania mocnych stron w dalszej pracy.

 

 

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne

 

proponowana tematyka spotkań:

 

 

"Organizacja wczesnej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, trudnosciami logopedycznymi oraz szkolnymi" - prowadzący: mgr A. Mazurczak pedagog, logopeda

Wczesna diagnoza i pomoc dzieciom z zakłóceniami w rozwoju. Organizacja pomocy dzieciom na terenie placówki. Efektywne szukanie współpracy z placówkami wspomagającymi rozwój dziecka. Program IPET dla dzieci z zaburzeniami mowy.

 

"Dojrzałość szkolna" - prowadzący: mgr A. Mazurczak, pedagog, logopeda

Pomoc w diagnozie i ocenie dziecka 6-letniego. Propozycje pomocy dziecku. Efektywna współpraca z rodzicami.

 

"Kiedy potrzebny jest logopeda - zakłócenia w rozwoju mowy" - prowadzący: mgr A. Mazurczak, pedagog, logopeda

Spotkanie dla wszystkich nauczycieli pracujacych z dzieckiem młodszym. Przybliżenie problemów związanych z wczesnym rozpoznaniem zakłóceń w rozwoju mowy, m. in. jąkanie, afazja, ORM i inne zaburzenia komunikacji. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas obserwacji dzieci, kiedy i jak reagować. Kiedy niezbędny jest logopeda.

 

 

"Konstruowanie IPET" - prowadzący: mgr A. Ruducha - dyrektor

spotkanie warsztatowe, czas trwania ok. 3 godz.

Konstruowanie programu IPET - zgodność z przepisami prawa oświatowego. Diagnoza potrzeb dziecka. Organizacja pomocy w szkole/przedszkolu. Ocena efektywności udzielanej pomocy. Zadania i obowiązki nauczycieli

 

 

"Jak zrozumieć nastolatka? O potrzebach, emocjach i komunikowaniu się i ich roli w przeciwdziałaniu uzależnieniom" - prowadzący: mgr Justyna Michałowska, psycholog

Warsztaty dla nauczycieli na temat budowania i utrzymania dobrych relacji i komunikacji z nastolatkami, a także zapobiegania zachowaniom ryzykownym. Spotkania pozwolą poszerzyć wiedzę z zakresu zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie komputera, używek, wczesne kontakty seksualne, a atkże doskonalić umiejętności rozpoznawania przejawów niepokojących zachowań.

 

 

 

"Spokojnie!!! To tylko stres! Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela" - prowadzący: mgr T. Matuszkiewicz - psycholog

spotkanie z elementami warsztatów

Celem spotkania jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie radzenia sobie ze stresem

Tematyka spotkania onbejmuje zagadnienia: 

- fizjologii stresu

- stres w zawodzie nauczyciela

- przykładowe techniki radzenia sobie ze stresem

- zarządzanie stresem w pracy

 

 

 

"Motywacja i jej wpływ na efektywność nauczania" - prowadzący: mgr T. Matuszkiewicz - psycholog/A. Binkowska - pedagog

spotkanie z elementami warsztatów

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na rolę motywacji w nauczaniu

Tematyka:

- rodzaje motywacji i etapy procesu motywacyjnego

- czynniki wpływajace na motywację

- sposoby motywowania ucznia do nauki

 

 

"Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?" - prowadzący: mgr A. Binkowska - pedagog

szkolenie dla nauczycieli kl. VII/VIII i szkół ponadgimnazjalnych

 

 

"Uczeń z FASD w klasie" - prowadzący: mgr K. Wawrzecka-Ratajczak - psycholog

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki Alkoholowego Zespołu Płodowego, w szczególności:

- rozwój neuropsychologiczny dziecka z FASD

- możliwości i ograniczenia ucznia z FASD

- jak pracować z dzieckiem z FASD

- potrzeby poznawcze i emocjonalne ucznia z FASD

 

 

"Uczeń z depresją w szkole" - prowadzący mgr K. Wawrzecka-Ratajczak - psycholog

 

 

"Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczeń słabowidzący i niewidomy" - prowadzący mgr L. Litkowska-Mały - tyflopedagog

 

 

"Podstawy wiedzy o zaburzeniach rozwojowych i zaburzeniach zachowania młodzieży" dla nauczycieli  szkół ponadpodstawowych - prowadzący mgr J. Michałowska, psycholog

Spotkanie skierowane do nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z metodami pracy wychowawczej i profilaktycznej z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, nadpobudliwym, z zaburzeniami zachowania, niedojrzałym społecznie i emocjonalnie, depresyjnym. Będą mieć również okazję zapoznać się z nowymi osiągnięciami naukowymi z pedagogiki, psychologii i neurobiologii dotyczącymi pracy z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i zaburzenia zachowania.

 

 

 

"Kreatywność nauczyciela jako element skutecznego procesu dydaktycznego i wychowawczego" - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, prowadzący mgr J. Michałowska, psycholog

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych aspektów pracy nauczyciela i wychowawcy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia edukacji kreatywnej. Uczestnicy będą mieli okazję poznać wskazówki w zakresie wspierania kształtowania kompetencji twórczych u wychowawców i uczniów. Kreatywność w szkole przyczyni się do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych w taki sposób, aby były one interesujące, rozbudzały ciekawość poznawczą i uczyły twórczego myślenia.

 

 

 

Dostosowanie wymagań dla dziecka/ucznia z wadą słuchu - czyli o czym musi wiedzieć nauczyciel" - prowadzący mgr P. Kołakowska - pedagog, surdopedagog

spotkanie z elementami warsztatów

Podczas spotkania omówione zostaną trudności wynikające z uszkodzenia słuchu, formy dostosowania otoczenia oraz wymagań edukacyjnych. Ćwiczenia dotyczace tworzenia programu IPET dla dziecka z niepełnosprawnością słuchową.

 

czas trwania - ok 2 godz.

 

 

 

W przypadku zainteresowania placówek naszą ofertą prosimy o kierowanie zgłoszeń szkół (w zakładce Druki) na adres Poradni lub telefonicznie. Terminy do uzgodnienia, po dokonaniu zgłoszenia przez placówkę.

 

 

 

 

 Kliknij, aby usłyszeć tekst! Oferujemy:

 

 

 

 

 

 

ostatnie zmiany: 25.09.2019r.

Aleksandra Ruducha

 

Adres Poradni

adres_linia
Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat czynny:
poniedziałek i środa 7:30-17:00
czwartek i piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor