Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Uczniowie

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.
 
 
 
 
Oferujemy:

• diagnozę dojrzałości szkolnej

• diagnozę trudności w nauce (specyficznych i uogólnionych)

• diagnozę ryzyka dysleksji i dyskalkulii dzieci w wieku  wczesnoszkolnym

• diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną 

• diagnozę trudności wychowawczych

• przesiewowe badania:

słuchu, wzroku, mowy 
pedagogiczne 6-letnich

• indywidualne doradztwo zawodowe – badania kończące się wydaniem opinii określającej preferencje zawodowe ucznia oraz możliwe kierunki kształcenia, w określonych zawodach

Psycholodzy proponują:
indywidualną terapię dzieci i młodzieży:
  • z lękami i fobiami;
  • po traumatycznych wydarzeniach,

  • z zaburzeniami emocjonalnymi,

  • z zaburzeniami w zachowaniu,

  • z problemami wieku dorastania,

  • z zaburzeniami w odżywianiu się,

  • doświadczających przemocy rówieśniczej, domowej

grupową terapię:
  • socjoterapię

Pedagodzy i logopedzi proponują:
• doradztwo i terapię pedagogiczną,

• terapię dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową – indywidualną i grupową,

• terapię dla dzieci ryzyka dysleksji

• indywidualną terapię zaburzeń mowy,

• badanie audiometryczne słuchu

• zajęcia grupowe

Uczniowie wraz z rodzicami korzystać mogą z doradztwa:

• w sprawie trudności w nauce

• w sprawie braku motywacji do nauki

• w sprawach wychowawczych

• w sprawach osobistych

• w sytuacjach kryzysowych

• w sytuacji konfliktów

• i innych 

 

 

 

Ferie z Poradnią

 

Matematyka na wesoło dla klas II i III szkoły podstawowej

 

Zapraszamy na zajęcia usprawniające logiczne i twórcze myślenie, kombinatorykę. Wspólnie stworzymy zagadki matematyczne. 

Zajecia odbedą się 28 stycznia 2020r. w godz. 11.00-13.00 - zgłoszenia do 24.01.2020r.

 

Prowadzący: mgr Alicja Mazurczak i mgr Paulina Kołakowska

 

 


Oferta na rok szkolny 2019/2020

  

 

1. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

 
zajęcia skierowane do uczniów klas VII/VIII/gimnazjum, doświadczających trudności w relacjach z rówieśnikami lub przeżywających inne problemy związane z okresem dorastania
 
W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję rozwijać umiejętności społeczne ważne w nawiązywaniu relacji - jak rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, jak komunikować się z innymi oraz bronić swoich praw i granic. Poprzez wspólne aktywności, gry, zabawy i rozmowy na ważne dla nastolatków tematy, uczestnicy poznają siebie nawzajem oraz będą mogli dzielić się doświadczanymi na co dzień trudnościami i uzyskać wsparcie. Zależy nam, aby każdy uczestnik zajęć w pełni skorzystał z terapii, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Chcemy poznać mocne strony ucznia oraz obszary w rozwoju wymagające wsparcia. Po konsultacji rodzice zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.
Na konsultacje zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się niezbędne również dodatkowe spotkanie z uczniem.
 
rozpoczęcie zajęć 22.10.2018r., spotkania w każdy poniedziałek w godz. 17.15 - 18.45; zgłoszenia przyjmujemy do końca września 2018r.
 
Zajęcia prowadzą psycholog mgr Jystyna Michałowska i mgr Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak
 

 

2. Zajęcia grupowe dla dzieci klas IV-VI

Ortografia na wesoło

 

 

Celem zajęc jest ułatwienie przyswajania dzieciom pisowni wyrazów, szczególnie w sytuacji, gdy nie można jej uzasadnić żadną ortograficzną regułą. Metody pracy opierają się na wykorzystaniu zasad związanych ze specyfiką ludzkiego umysłu oraz elementów technik pamięciowych, opartych w szczególności na tworzeniu skojarzeń.

 

Nauka ortografii odbywać się będzie poprzez:

- ćwiczenia poprawnej wymowy

- analizę pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną

- wyjaśnianie pisowni poprzez wybór odpowiedniej zasady pisowni

- ćwiczenia pamięciowe

- pracę ze słownikiem ortograficznym

- gry i zabawy dydaktyczne

- kontrolę własnego tekstu

- wykorzystanie multimedialnych programów komputerowych

 

zajęcia odbywać się będą w czwartki o godz. .............., ilość osób max 6 uczniów

 

zgłoszenia przyjmowane są do końca września 2018r.

 

prowadzący: mgr Aurelia Binkowska - pedagog

 

 

3. Terapia grupowa logopedyczna dla uczniów z zaburzeniami płynności mowy (jąkania)

dla uczniów szkoły podstawowej

 

Program terapii obejmuje pracę z dziećmi i ich rodzicami

 

Cele terapii:

- trening płynności mówienia, relaksacja

- trening umiejetności radzenia sobie z niepłynnością (zacinanie się, jąkanie)

- trening zwiąkszania poczucia pewności siebie

 

zajęcia z dziećmi odbywają się w każdy poniedziałek

spotkania z rodzicami odbywają się 2 razy w roku

 

Liczba miejsc ograniczona: 8 osób

 

Zgłoszenia przyjmowane są do końca września 2019r.

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu się grupy chętnych, o terminie rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie

 

Prowadzący: pedagog/logopeda  mgr J. Mikołajczak

 

 

4. Piszę poprawnie

dla uczniów klas III szkół podstawowych

opis wkrótce

 

prowadzący: mgr A. Binkowska - pedagog

 

 

5. Terapia grupowa logopedyczna "Logogierki"

cykl zajęć  dla dzieci 5 i 6-letnich z zaburzeniami artykulacji

 

 

Cele terapii:

- kształtowanie prawidłowego oddechu

- gimnastyka buzi i języka

- rozwijanie funkcji słuchowych, w tym uwagi słuchowej, pamięcie, słuchu fonematycznego

- kształtowanie prawidłowej artykulacji głosek dentalizowanych - wywoływanie głoski, utrwalanie w sylabach, słowach, wyrażeniach, zdaniach, wierszykach, opowiadaniach, wyliczankach i w mowie spontanicznej

 

termin październik 2019-czerwiec 2020r.

 

prowadzący: mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, logopeda

 

 

6. Zajecia grupowe "Wczesna nauka czytania" - sylabowa metoda czytania z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej prof J. Cieszyńskiej

cykl  zajęć dla dzieci 4-5 - letnich

 

 

Cele terapii:

- stymulowanie funkcji lewej półkuli mózgu

- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej

- nauka rozpoznawania i czytania samogłosek, sylab otwartych, zamknietych

- stymulowanie pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym)

- ćwiczenia kategoryzacji

- ćwiczenia myslenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego

- ćwiczenia myślenia przez analogię

 

zajęcia odbywają się w cyklu cotygodniowym od października 2019 do czerwca 2020r.

ilość dzieci: 7

 

prowadzący: mgr J. Mikołajczak - pedagog, logopeda; mgr A. Ambrożewicz - pedagog, logopeda, surdopedagog

 

 

Zajęcia grupowe na terenie placówek

 

odbywają się wyłącznie na podstawie zgłoszenia szkoły

 

 

Przesiewowe badania rozwoju funkcji grafomotorycznych, orientacji przestrzennej i lateralizacji dzieci I etapu edukacyjnego

 

 badania obejmują dzieci klas I szkół podstawowych
celem badań jest wczesne wykrycie zaburzeń w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i orientacji przestrzenno-kierunkowej oraz ustalenie lateralizacji czynności ruchowych dziecka; wstępna diagnoza umożliwia podjęcie systematycznej pracy w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
w ramach badania przewidziane jest spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców badanych dzieci na temat usprawniania funkcji grafomotorycznych
 
badania przeprowadza: pedagog mgr L. Litkowska-Mały
wymagane zgłoszenie szkoły i zgoda rodziców na przeprowadzenie badań
 
 
Przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy
 
badania obejmują dzieci w wieku 5 i 6 lat z terenu wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
głównym celem badań jest wczesne wykrycie niedosłuchu, niedowiedzenia oraz wad wymowy u dzieci oraz objęcie ich wczesną opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną przed wejściem do szkoły
 
Badania wymagają pisemnej zgody rodziców oraz wcześniejszego zgłoszenia placówki
terminy badań ustalane są telefonicznie z placówką
 
badania przeprowadzają: mgr pedagog P. Kołakowska/ logopeda A. Mazurczak
 
 
Techniki skutecznego uczenia się
warsztaty dla uczniów klas IV-VIII, których celem jest poznanie technik uczenia się i sprawnego zapamiętywania
czas trwania zajęć 90 min
 
zajęcia prowadzą: mgr K. Wawrzecka-Ratajczak - psycholog, mgr J. Mikołajczak - pedagog
 
 
Zdrowie psychiczne - jak o nie dbać?
warsztaty dla uczniów klas IV-VIII i szkół ponadgimnazjalnych
celem warsztatów jest przybliżenie tematyki zdrowia psychicznego, zwrócenie uwagi na czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Omówione zostaną niepokojace objawy oraz możliwości uzyskania pomocy
czas trwania: 90 min
 
zajęcia prowadzi: mgr K. Wawrzecka-Ratajczak
 
 
Być dobrym kumplem
opis wkrótce
zajęcia prowadzą: mgr K. Wawrzecka - Ratajczak - psycholog, mgr A. Binkowska - pedagog
 
 
Chronimy dzieci
cykl 4 zajęć na temat profilaktyki wykorzystywania seksualnego
zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
szczegółowy opis wkrótce
 
prowadzący: mgr A. Binkowska - pedagog
 
 
Matura bez stresu
opis wkrótce
 
prowadzący: mgr A. Binkowska - pedagog, mgr T. Matuszkiewicz - psycholog
 
 
Kreatywny myśliciel - zajęcia rozwijające kreatywność, samodzielność i innowacyjność dzieci
uczniowie klas II i III szkół podstawowych
 
opis wkrótce
 
prowadzący: mgr L. Litkowska-Mały - pedagog
 
 
"Kokosy na palmie - jak pracować z dobrymi nawykami"
zajęcia upowszechniające wiedzę na temat zdrowego stylu życia, przeciwdziałania zażywaniu substancji uzależniających- uczniowie klasy I - III
Zajęcia pozwolą na rozwijanie umiejętności dyskutowania, argumentowania swoich opinii, wdrażania do autorefleksjii
warsztaty ok 2 godz.
terminy do uzgodnienia z placówką
 
prowadzący: mgr L. Litkowska-Mały - pedagog, P. Kołakowska - pedagog
 
 
Fonoholizm
zajęcia dla uczniów klas VI-VIII
szczegółowy opis wkrótce
 
prowadzący: mgr J. Mikołajczak - pedagog
 
 
Ja i moja grupa
warsztaty dla uczniów klas IV-VI
Celem zajęć jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych uczniów. Uczniowie poprzez zabawę i grupowe zadania będą doskonalić umiejętności komunikacyjne. Będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.
Poprzez swoją formułę zajęcia mają charakter profilaktyczny, przeciwdziałający przemocy i agresji w klasie.
 
czas trwania - 4 godz. lekcyjne
zajęcia odbywają się od listopada 2018r. do marca 2019r.
 
prowadzący: mgr J. Michałowska
 

 

 

 

 wprowadzenie ostatnich zmian 09.09.2018r.

mgr A. Ruducha

Adres Poradni

adres_linia
Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat czynny:
poniedziałek i środa 7:30-17:00
czwartek i piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor