Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Koncepcja pracy Poradni

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

  

 


        	KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W ŚREMIE

NA LATA 2013-2015

  

Koncepcja powstała w oparciu o:
 
 
1) aktualne przepisy prawa oświatowego:
- Ustawę z dnia 7 września 1991 roku - Ustawę o systemie oświaty, tekst jednolity
  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
- Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Kartę Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U.
  z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.
- Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
  specjalistycznych Dz. U. Nr 228, poz. 1488
- Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. zmieniające Rozporządzenie
  w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492
- Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
  organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
  przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z 2008 r.
  Nr 175, poz. 1086
- Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii
  wydawanych przez zespoly orzekające działające w publicznych poradniach
  psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072
 
2) priorytety Ministra Edukacji Narodowej
  Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013
- wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do lat 6
- wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
- podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
 
3) statut Poradni
 
Koncepcja została opracowanan również w oparciu o analizę:
 - potrzeb środowiska lokalnego,
 - kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych,
 - bazy lokalowej
 
 
 
Charakterystyka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży niewidzących i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym - na mocy decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu z dnia 11 lutego 2009 r., nr pisma WESWIO-425/6/09.
 
Poradnia swoim działaniem obejmuje placówki oświatowe z terenu powiatu śremskiego: gminę Śrem, gminę Dolsk, gminę Brodnica i gminę Książ Wielkopolski.
 
Pracownicy merytoryczni:
- pedagodzy,
- psycholodzy,
- logopedzi.
Dodatkowe kwalifikacje:
- surdopedagodzy
- tyflopedagog
- doradcy zawodowi
- oligofrenopedagodzy
- neurologopeda
- specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
- terapeuci EEG Biofeedback
 
Miejsce i wyposażenie:
 
Poradnia mieści się blisko centrum miasta, w pobliżu przystanku i dworca autobusowego, co ułatwia dojazd osobom spoza miasta.
Wyposażenie:
- 3 gabinety psychologiczne
- 3 gabinety pedagogiczne
- gabinety do terapii logopedycznej i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
- sala do spotkań i warsztatów grupowych
- gabinet terapii EEG Biofeedback
 
Analiza zgłoszeń:
 
- najczęstrze powody zgłoszeń:
 - trudności szkolne
 - trudności w zachowaniu
 - problemy wychowawcze
 - opóźniony rozwój mowy
 - niepokojące objawy w rozowju poznawczym
 
Poradnia realizuje zadania w szczególności:
Dzieci i młodzież
- specjalistyczna diagnoza
- terapia
- wspomaganie rozwoju, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami
- pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
- opinie, orzeczenia
- interwencje kryzysowe
Rodzice
- pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień dzieci i młodzieży
- terapia rodzin, porady i konsultacje, warsztaty
Nauczyciele/szkoła
- wspieranie w rozpoznawaniu potrzeb uczniów i tworzeniu indywidualnych
  programów terapeutyczno-edukacyjnych oraz innych programów wspierających
  rozwój ucznia
- pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
- profilaktyka uzależnień oraz edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego
- działalność informacyjno-szkoleniowa
 
 
MISJA I WIZJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ŚREMIE
 
"Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie jest udzielanie profesjonalnej i wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzicom zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych."
 
"Wizją naszej poradni jest wielokierunkowe działanie placówki, zapewniające skuteczną i profesjonalną pomoc udzielaną dzieciom i rodzicom oraz wspomaganie szkół i placówek oświatowych w sposób jak najbardziej trafny i efektywny. Kierując się dobrem dziecka podejmujemy współpracę na linii poradnia-placówka-rodzina."
 
 
NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI NA LATA 2013-2015
 
- podnoszenie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych działań
- wszechstronna pomoc dzieciom i rodzinom
- wspieranie nauczycieli i wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 
Podnoszenie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych działań 
- zapewnienie właściwego procesu komunikacji pomiędzy pracownikami oraz
  współpraca i zespołowe podejmowanie decyzji,
- stwarzanie pracownikom warunków do dzielenia się pomysłami na rozwój
  placówki i wprowadzania zmian
- modernizowanie dotychczasowych gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych
  oraz dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu różnych
  metod terapeutycznych oraz do indywidualnych potrzeb klientów, w szczególności
  małych dzieci.
Realizacja tych zamierzeń uzależniona będzie możliwości finansowych placówki.
- systematyczna i w miarę potrzeb doposażanie gabinetów w pomoce diagnostyczne
  i dydaktyczne oraz literaturę fachową.
- modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu
- systematyczne podejmowanie działań na rzecz promowania Poradni w środowisku
  lokalnym
- stałe monitorowanie i analizowanie efektów podejmowanych działań.
  
Wspieranie nauczycieli i wspomaganie szkół i placówek oświatowych
- poszerzanie oferty i dostępności uslug w zależności od diagnozy potrzeb
  środowiska i rozponania potrzeb szkół i placówek
- integracja pracowników szkół i Poradni, nastawienie się na partnerskie relacje
  między szkołą a Poradnią (wymiana informacji i budowanie strategii), poprzez
  m. in.:
   - wspieranie merytoryczne kadr w szkołach i placówkach
   - wprowadzenie systemu wsparcia i superwizji nauczycieli
- ustalenie zasad współpracy, uporządkowanie i klarowne przedstawienie zakresu
  działań Poradni i szkół
- kompleksowe wspomaganie szkół i placówek
  
Wszechstronna pomoc udzielana dzieciom i rodzinom
Diagnoza
- podejmowanie działań mających na celu skrócenie procesu diagnozy
  psychologiczno-pedagogicznej
- dokładne i rzetelne prowadzenie diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem
  diagnozy specjalistycznej
- diagnoza potrzeb jako punkt wyjścia do planowania i organizowania dlaszych
  form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- stałe podnoszenie jakości sporządzanych opinii i orzeczeń
- podnoszenie umiejętności i kwalifikacji, rozwijanie bazy narzędzi diagnostycznych
Terapia
- celem jest diagnostyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem i całą rodziną przy
  współpracy szkoły i innych placówek
- dostosowujemy czas prowadzonej terapii dzieci i młodzieży, szczególnie
  specjalistycznej, do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
- pragniemy podjąć kroki w celu intensywnego włączania rodziców w proces
  pomocy dziecku, między innymi poprzez rozwijanie właściwych metod
  wychowawczych
- staramy się w sposób ciągły podnosić kwalifikacje i rozwijać umiejetności
Profilaktyka i poradnictwo
- wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji społeczno-
 emocjonalnych, poprzez:
   - prowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjno-rozwijających o tematyce
     odpowiadającej zgłaszanemu zapotrzebowaniu
   - podejmowanie działań interwencyjnych na terenie szkół
- prowadzenie działań dotyczących wyboru kształcenia i zawodu dla dzieci
  i młodzieży
- rozwijanie specjalistycznych porad dla rodziców, uczniów i nauczycieli przy użyciu
  nowoczesnych metod i form komunikacji
- realizowanie programów profilaktycznych, w tym autorskich
 
PODSUMOWANIE
 
Koncepcja pracy Poradni będzie analizowana i modyfikowana corocznie lub w razie potrzeb. procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjetej koncepcji pracy. Wypracowana koncepcja pracy ma służyć podnoszeniu jakości pracy naszej placówki, dbaniu aby charakteryzował ją odpowiedni poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawidłowa organizacja pracy, szeroka oferta udzielanej pomocy oraz sprzyjająca uczniom, rodzicom i nauczycielom atmosfera.
 
  
 Koncepcja została przyjęta przez Radę Pedagogiczną 26 kwietnia 2013 r.   Kliknij, aby usłyszeć tekst! KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚREMIE NA LATA 2013-2015    Koncepcja powstała w oparciu o:     1) aktualne przepisy prawa oświatowego: - Ustawę z dnia 7 września 1991 roku - Ustawę o systemie oświaty, tekst jednolity   Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. - Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Kartę Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U.   z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. - Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania   publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni   specjalistycznych Dz. U. Nr 228, poz. 1488 - Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. zmieniające Rozporządzenie   w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,   w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492 - Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu   organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania   przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z 2008 r.   Nr 175, poz. 1086 - Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii   wydawanych przez zespoly orzekające działające w publicznych poradniach   psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072   2) priorytety Ministra Edukacji Narodowej   Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013 - wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do lat 6 - wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych - podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych   3) statut Poradni   Koncepcja została opracowanan również w oparciu o analizę:  - potrzeb środowiska lokalnego,  - kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych,  - bazy lokalowej       Charakterystyka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży niewidzących i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym - na mocy decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu z dnia 11 lutego 2009 r., nr pisma WESWIO-425/6/09.   Poradnia swoim działaniem obejmuje placówki oświatowe z terenu powiatu śremskiego: gminę Śrem, gminę Dolsk, gminę Brodnica i gminę Książ Wielkopolski.   Pracownicy merytoryczni: - pedagodzy, - psycholodzy, - logopedzi. Dodatkowe kwalifikacje: - surdopedagodzy - tyflopedagog - doradcy zawodowi - oligofrenopedagodzy - neurologopeda - specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka - terapeuci EEG Biofeedback   Miejsce i wyposażenie:   Poradnia mieści się blisko centrum miasta, w pobliżu przystanku i dworca autobusowego, co ułatwia dojazd osobom spoza miasta. Wyposażenie: - 3 gabinety psychologiczne - 3 gabinety pedagogiczne - gabinety do terapii logopedycznej i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju - sala do spotkań i warsztatów grupowych - gabinet terapii EEG Biofeedback   Analiza zgłoszeń:   - najczęstrze powody zgłoszeń:  - trudności szkolne  - trudności w zachowaniu  - problemy wychowawcze  - opóźniony rozwój mowy  - niepokojące objawy w rozowju poznawczym   Poradnia realizuje zadania w szczególności: Dzieci i młodzież - specjalistyczna diagnoza - terapia - wspomaganie rozwoju, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami - pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu - opinie, orzeczenia - interwencje kryzysowe Rodzice - pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji   i uzdolnień dzieci i młodzieży - terapia rodzin, porady i konsultacje, warsztaty Nauczyciele/szkoła - wspieranie w rozpoznawaniu potrzeb uczniów i tworzeniu indywidualnych   programów terapeutyczno-edukacyjnych oraz innych programów wspierających   rozwój ucznia - pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych - profilaktyka uzależnień oraz edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego - działalność informacyjno-szkoleniowa     MISJA I WIZJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚREMIE   Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie jest udzielanie profesjonalnej i wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzicom zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.   Wizją naszej poradni jest wielokierunkowe działanie placówki, zapewniające skuteczną i profesjonalną pomoc udzielaną dzieciom i rodzicom oraz wspomaganie szkół i placówek oświatowych w sposób jak najbardziej trafny i efektywny. Kierując się dobrem dziecka podejmujemy współpracę na linii poradnia-placówka-rodzina.     NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI NA LATA 2013-2015   - podnoszenie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych działań - wszechstronna pomoc dzieciom i rodzinom - wspieranie nauczycieli i wspomaganie szkół i placówek oświatowych   Podnoszenie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych działań  - zapewnienie właściwego procesu komunikacji pomiędzy pracownikami oraz   współpraca i zespołowe podejmowanie decyzji, - stwarzanie pracownikom warunków do dzielenia się pomysłami na rozwój   placówki i wprowadzania zmian - modernizowanie dotychczasowych gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych   oraz dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu różnych   metod terapeutycznych oraz do indywidualnych potrzeb klientów, w szczególności   małych dzieci. Realizacja tych zamierzeń uzależniona będzie możliwości finansowych placówki. - systematyczna i w miarę potrzeb doposażanie gabinetów w pomoce diagnostyczne   i dydaktyczne oraz literaturę fachową. - modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu - systematyczne podejmowanie działań na rzecz promowania Poradni w środowisku   lokalnym - stałe monitorowanie i analizowanie efektów podejmowanych działań.    Wspieranie nauczycieli i wspomaganie szkół i placówek oświatowych - poszerzanie oferty i dostępności uslug w zależności od diagnozy potrzeb   środowiska i rozponania potrzeb szkół i placówek - integracja pracowników szkół i Poradni, nastawienie się na partnerskie relacje   między szkołą a Poradnią (wymiana informacji i budowanie strategii), poprzez   m. in.:    - wspieranie merytoryczne kadr w szkołach i placówkach    - wprowadzenie systemu wsparcia i superwizji nauczycieli - ustalenie zasad współpracy, uporządkowanie i klarowne przedstawienie zakresu   działań Poradni i szkół - kompleksowe wspomaganie szkół i placówek    Wszechstronna pomoc udzielana dzieciom i rodzinom Diagnoza - podejmowanie działań mających na celu skrócenie procesu diagnozy   psychologiczno-pedagogicznej - dokładne i rzetelne prowadzenie diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem   diagnozy specjalistycznej - diagnoza potrzeb jako punkt wyjścia do planowania i organizowania dlaszych   form pomocy psychologiczno-pedagogicznej - stałe podnoszenie jakości sporządzanych opinii i orzeczeń - podnoszenie umiejętności i kwalifikacji, rozwijanie bazy narzędzi diagnostycznych Terapia - celem jest diagnostyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem i całą rodziną przy   współpracy szkoły i innych placówek - dostosowujemy czas prowadzonej terapii dzieci i młodzieży, szczególnie   specjalistycznej, do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka - pragniemy podjąć kroki w celu intensywnego włączania rodziców w proces   pomocy dziecku, między innymi poprzez rozwijanie właściwych metod   wychowawczych - staramy się w sposób ciągły podnosić kwalifikacje i rozwijać umiejetności Profilaktyka i poradnictwo - wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji społeczno-  emocjonalnych, poprzez:    - prowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjno-rozwijających o tematyce      odpowiadającej zgłaszanemu zapotrzebowaniu    - podejmowanie działań interwencyjnych na terenie szkół - prowadzenie działań dotyczących wyboru kształcenia i zawodu dla dzieci   i młodzieży - rozwijanie specjalistycznych porad dla rodziców, uczniów i nauczycieli przy użyciu   nowoczesnych metod i form komunikacji - realizowanie programów profilaktycznych, w tym autorskich   PODSUMOWANIE   Koncepcja pracy Poradni będzie analizowana i modyfikowana corocznie lub w razie potrzeb. procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjetej koncepcji pracy. Wypracowana koncepcja pracy ma służyć podnoszeniu jakości pracy naszej placówki, dbaniu aby charakteryzował ją odpowiedni poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawidłowa organizacja pracy, szeroka oferta udzielanej pomocy oraz sprzyjająca uczniom, rodzicom i nauczycielom atmosfera.       Koncepcja została przyjęta przez Radę Pedagogiczną 26 kwietnia 2013 r.
 
 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor