Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie
 •  01

   

 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.
 
 
  
 

 

Deklaracja Dostępności

Wstęp.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Zawartość Deklaracji Dostępności

Wstęp Deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniasrem.cop.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Aspekty techniczne

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 •         Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 •         Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 •         Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 •         Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 •         Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 •         Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 •         Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 •         Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
 •         Fokus oraz tabindex - prawidłowo dostosowane
 •         Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 •         Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 •         Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 •         Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Aspekty informacyjne

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje dotyczące:

 •         Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 •         Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 •         Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 •         Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
 •         Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 •         Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 •         W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 •         W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 •         Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

1.      Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z windą zewnętrzną.

2.      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenia Poradni obejmują 2 piętra, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze. Wejścia do gabinetów bez progów, WC dostosowane do osób niepełnosprawnych, przewijak.

 

3.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

4.      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

5.      Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Możliwość skorzystania z tłumacza migowego w określony dzień. Dostępność tłumacza należy ustalić drogą mailową.

 

 • Raport o stanie zapewnienia dostępności: LINK
 • Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: LINK

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
Odsłon artykułów:
573653
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor