Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Pracownicy Poradni

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.
 
 
 
DYREKTOR
mgr Aleksandra Ruducha

LOGOPEDA-PEDAGOG
mgr Alicja Mazurczak
mgr Ewa Rożek
mgr Aniela Ambrożewicz

PEDAGOG
mgr Aurelia Binkowska
mgr Paulina Kołakowska
mgr Justyna Mikołajczak
mgr Laura Litkowska-Mały

PSYCHOLOG
mgr Tamara Matuszkiewicz
mgr Anna Fąs
mgr Justyna Michałowska
mgr Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak


Współpracujemy z lekarzem pediatrą.

Pracownicy Poradni to również zespół administracyjno-biurowy i obsługa:

Anna Gołaszewska
Krystyna Duszyńska
Justyna Dworczak
 Katarzyna Kosicka
 
 
 
 
 
 
 
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
 
mgr Aleksandra Ruducha - dyrektor Poradni
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą na UAM w Poznaniu oraz Doradztwo Zawodowe na Uniwersytecie Zielonogórskim. Najważniejsze kursy i szkolenia: Terapia Pedagogiczna - PTD w Gdańsku, EEG BIOFEEDBACK - I stopień, Certyfikat MEN - Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, I i II stopień Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, liczne szkolenia dotyczące pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
W Poradni pracuje od 1998 r., na stanowisku dyrektora od 2006 r.
Zajmuje się w Poradni terapią dzieci ryzyka dysleksji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, doradztwem zawodowym, terapią EEG BIOFEEDBACK, diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, problemami zdrowotnymi. Koordynuje pracą zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
PSYCHOLODZY
 
 
mgr Anna Fąs - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu: specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studium Bazowe procedury pomocy psychologicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie dysleksji, rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmuje się oceną rozwoju i pomocą psychologiczną dla dzieci z trudnościami w nauce i z zaburzeniami emocjonalnymi, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dzieci i wspierania procesów wychowawczych w rodzinie.
 
 
mgr Tamara Matuszkiewicz -psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Psychologii w Zarządzaniu i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a także liczne formy doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi, udziela również pomocy psychologicznej oraz wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 
mgr Justyna Michałowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, pedagogiczne studia podyplomowe w zakresie: Profesjonalizacja Kompetencji Nauczyciela. Uczestniczyła w zajęciach Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Najważniejsze kursy i szkolenia: kurs kwalifikacyjny:"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", "Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych", "Mediacje w oświacie", "Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", szkolenie dla "Liderów profilaktyki agresji i przemocy", a także liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania oraz jego rodziną. Jest liderem profilaktyki agresji i przemocy, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w tej dziedzinie. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy psychologicznej. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej koncentruje się na problemach emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych. Prowadzi spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i wychowawczymi. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych. Zajmuje się również wspieraniem rozwoju małego dziecka i pracą z jego rodziną. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu, zajmuje się diagnozowaniem autyzmu, a także terapią dzieci z autyzmem.
 

mgr Katarzyna Wawrzecka - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek psychologia oraz Studium Pedagogiczne przy Instutucie Psychologii UAM. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, swoją pracę poddaje regularnej superwizji przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi w Poradni psychoterapię indywidualną młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, diagnozę psychologiczną. Udziela konsultacji dla rodziców w zakresie problemów emocjonalnych oraz wychowawczych.

 

 

 
 
PEDAGODZY
 
  
mgr Aurelia Binkowska - pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa zawodowego, a także wiele różnych form doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. W Poradni pracuje od 2005 roku, zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych. Podejmuje działania wspierające rozwój dzieci zdolnych, a także inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych doradców zawodowych.
 
mgr Paulina Kołakowska - pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna. Aktywny terapeuta EEG BIOFEEDBACK - stopień I. Stale doskonali swoje umiejętności dotyczące pracy z dzieckiem podczas licznych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją rozwojową i dyskalkulią. Jako surdopedagog diagnozuje i terapeutyzuje dzieci z wadą słuchu oraz z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym. Udziela porad i konsutacji, prowadzi spotkania z rodzicami i nauczycielami dotyczące m. in. problematyki wad słuchu. Jest współautorką programu "Widzę, słyszę, mówię" - corocznie prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu wśród dzieci przedszkolnych z powiatu śremskiego. 
 
mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany. Absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, a także studia podyplomowe z zakresu logopedii. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Diagnozuje dzieci i młodzież z problemami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem z zaburzeniami płynności mowy. Prowadzi diagnozę oraz zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mowy (jąkającymi się). Od trzech lat współprowadzi w Poradni zajęcia wczesnej nauki czytania dla dzieci między 3 a 6 r. ż. (zajęcia prowadzone w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej). Zajmuje się także grupową terapią logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami artykulacji.
 
 
mgr Laura Litkowska-Mały - pedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Licencjat w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny. Ukończone studia podyplomowe UAM w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej, a także rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych WSNHiD w Poznaniu w zakresie tyflopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. W Poradni pracuje od 2001 roku, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysleksją rozwojową i dyskalkulią, a także diagnozy i terapii dzieci słabowidzących i niewidomych. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzie spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.
 
 
 
LOGOPEDZI
 
 
mgr Alicja Mazurczak - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, studia podyplowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoji Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzen mowy oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Koordynuje pracą Zespołu Logopedów Powiatu Śremskiego.
 
 
mgr Ewa Rożek - neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Logopedii - Poznańska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Neurologopedii - Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i komunikacji. Prowadzi terapię grupową - logorytmikę dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzeń neurologicznych. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
 
mgr Aniela Ambrożewicz - pedagog, logopeda, surdopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kurs kwalifikacyjny - Surdopedagogika, kurs języka migowego I stopnia. Przez wiele lat pracownik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Swoje doświadczenie w pracy z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu, korzystającym z aparatów słuchowych lub zaopatrzonym w implant ślimakowy wykorzystuje w Poradni, gdzie od 2009 roku prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W pracy logopedycznej opiera się na założeniach wielu metod edukacyjnych, łącząc ćwiczenia poprawności artykulacyjnej z nabywaniem umiejętności czytania oraz rozwijaniem innych kompetencji językowych. Zajmuje się również wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.   Kliknij, aby usłyszeć tekst! PRACOWNICY PEDAGOGICZNI   mgr Aleksandra Ruducha - dyrektor Poradni pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą na UAM w Poznaniu oraz Doradztwo Zawodowe na Uniwersytecie Zielonogórskim. Najważniejsze kursy i szkolenia: Terapia Pedagogiczna - PTD w Gdańsku, EEG BIOFEEDBACK - I stopień, Certyfikat MEN - Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, I i II stopień Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, liczne szkolenia dotyczące pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W Poradni pracuje od 1998 r., na stanowisku dyrektora od 2006 r. Zajmuje się w Poradni terapią dzieci ryzyka dysleksji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, doradztwem zawodowym, terapią EEG BIOFEEDBACK, diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, problemami zdrowotnymi. Koordynuje pracą zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   PSYCHOLODZY     mgr Anna Fąs - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu: specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studium Bazowe procedury pomocy psychologicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie dysleksji, rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmuje się oceną rozwoju i pomocą psychologiczną dla dzieci z trudnościami w nauce i z zaburzeniami emocjonalnymi, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dzieci i wspierania procesów wychowawczych w rodzinie.     mgr Tamara Matuszkiewicz -psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Psychologii w Zarządzaniu i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a także liczne formy doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi, udziela również pomocy psychologicznej oraz wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.   mgr Justyna Michałowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, pedagogiczne studia podyplomowe w zakresie: Profesjonalizacja Kompetencji Nauczyciela. Uczestniczyła w zajęciach Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Najważniejsze kursy i szkolenia: kurs kwalifikacyjny:Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych, Mediacje w oświacie, Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie dla Liderów profilaktyki agresji i przemocy, a także liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania oraz jego rodziną. Jest liderem profilaktyki agresji i przemocy, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w tej dziedzinie. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy psychologicznej. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej koncentruje się na problemach emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych. Prowadzi spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i wychowawczymi. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych. Zajmuje się również wspieraniem rozwoju małego dziecka i pracą z jego rodziną. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu, zajmuje się diagnozowaniem autyzmu, a także terapią dzieci z autyzmem.   mgr Katarzyna Wawrzecka - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek psychologia oraz Studium Pedagogiczne przy Instutucie Psychologii UAM. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, swoją pracę poddaje regularnej superwizji przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi w Poradni psychoterapię indywidualną młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, diagnozę psychologiczną. Udziela konsultacji dla rodziców w zakresie problemów emocjonalnych oraz wychowawczych.         PEDAGODZY      mgr Aurelia Binkowska - pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa zawodowego, a także wiele różnych form doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. W Poradni pracuje od 2005 roku, zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych. Podejmuje działania wspierające rozwój dzieci zdolnych, a także inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych doradców zawodowych.   mgr Paulina Kołakowska - pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna. Aktywny terapeuta EEG BIOFEEDBACK - stopień I. Stale doskonali swoje umiejętności dotyczące pracy z dzieckiem podczas licznych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją rozwojową i dyskalkulią. Jako surdopedagog diagnozuje i terapeutyzuje dzieci z wadą słuchu oraz z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym. Udziela porad i konsutacji, prowadzi spotkania z rodzicami i nauczycielami dotyczące m. in. problematyki wad słuchu. Jest współautorką programu Widzę, słyszę, mówię - corocznie prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu wśród dzieci przedszkolnych z powiatu śremskiego.    mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany. Absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, a także studia podyplomowe z zakresu logopedii. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Diagnozuje dzieci i młodzież z problemami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem z zaburzeniami płynności mowy. Prowadzi diagnozę oraz zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mowy (jąkającymi się). Od trzech lat współprowadzi w Poradni zajęcia wczesnej nauki czytania dla dzieci między 3 a 6 r. ż. (zajęcia prowadzone w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej). Zajmuje się także grupową terapią logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami artykulacji.     mgr Laura Litkowska-Mały - pedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Licencjat w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny. Ukończone studia podyplomowe UAM w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej, a także rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych WSNHiD w Poznaniu w zakresie tyflopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. W Poradni pracuje od 2001 roku, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysleksją rozwojową i dyskalkulią, a także diagnozy i terapii dzieci słabowidzących i niewidomych. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzie spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.       LOGOPEDZI     mgr Alicja Mazurczak - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, studia podyplowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoji Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzen mowy oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Koordynuje pracą Zespołu Logopedów Powiatu Śremskiego.     mgr Ewa Rożek - neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Logopedii - Poznańska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Neurologopedii - Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i komunikacji. Prowadzi terapię grupową - logorytmikę dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzeń neurologicznych. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.     mgr Aniela Ambrożewicz - pedagog, logopeda, surdopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kurs kwalifikacyjny - Surdopedagogika, kurs języka migowego I stopnia. Przez wiele lat pracownik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Swoje doświadczenie w pracy z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu, korzystającym z aparatów słuchowych lub zaopatrzonym w implant ślimakowy wykorzystuje w Poradni, gdzie od 2009 roku prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W pracy logopedycznej opiera się na założeniach wielu metod edukacyjnych, łącząc ćwiczenia poprawności artykulacyjnej z nabywaniem umiejętności czytania oraz rozwijaniem innych kompetencji językowych. Zajmuje się również wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
 

 

 

 

Adres Poradni

adres_linia
Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat czynny:
poniedziałek i środa 7:30-17:00
czwartek i piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor